Menu Zamknij

Statut

Rozdział 1.

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie : Stowarzyszenie Klub Abstynentów „ PRZYSZŁOŚĆ „ zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym , samorządnym , trwałym zrzeszeniem osób mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw , postaw i działań sprzyjających trzeźwości , upowszechnieniu abstynencji , a także przyczynianiu się do zmniejszania spożycia alkoholu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe podmiotów , które podejmują takie działania.

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bytomiu – Suchej Górze

§ 3

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 z 1989 r. , poz. 104 z późn. zm. / oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania .

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział 2.

§ 7

Celem działania Stowarzyszenia jest :

 1. Działanie pomocowe na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Dążenie do trwałej abstynencji.
 3. Stworzenie alternatywnego środowiska osobom pragnącym zaprzestania picia alkoholu , dążącym do rozwoju osobowości poprzez organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych, turystycznych i kulturalnych dla:

– członków i sympatyków Klubu

– dzieci i młodzieży

 1. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia.
 2. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej .
 3. propagowanie idei trzeźwości.
§ 8

Metody pracy Stowarzyszenia :

 1. Stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzenia wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.
 2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pomocy pozamedycznej.
 3. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej , rehabilitacji osób uzależnionych.
 4. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.
 5. Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy ze wspólnotami AA, AL-Anon i AL.-Ateen.
 6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.
 7. Współpraca z organami administracji państwowej , samorządowej , instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi i związkami wyznaniowymi , które mogą pomóc w realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział 3

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na bazie całkowitej dobrowolności.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel RP, który przedstawi rekomendację co najmniej dwóch innych członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu zaczyna się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

1/ uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia , korzystania z jego urządzeń i świadczeń.

2/ korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań statutowych,

3/ oceniania działalności Stowarzyszenia i przedstawiania swych postulatów ,

4/ czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13
 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia , który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa.
 3. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym o których mowa w § 12 ust. 1 , 2 i 3 oraz mają obowiązki , o których mowa w §14 Statutu.
§ 14

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do :

1/ przestrzegania postanowień , statutu , regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia ,

2/ aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3/ przestrzegania norm współżycia społecznego,

4/ regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez :

1/ pisemną rezygnację złożoną do Zarządu,

2/ wykluczenie przez Zarząd :

 1. za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia ,
 2. za nieusprawiedliwiony brak uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia (dwa kolejne miesiące),
 3. za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,
 4. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

3/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 17

Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zgromadzenie Członków .
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna
§ 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 19
 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania , jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Zmiana Statutu , rozwiązanie Stowarzyszenia , odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków w pierwszym terminie , w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.
 3. Powołanie Prezesa Zarządu , a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu oraz komisji rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 20
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków .
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej dziesięciu członków Stowarzyszenia , powiadamiając o tym terminie , miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie , a w drugim terminie , który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników .
 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym , członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy :

1/ uchwalenie programu działania Stowarzyszenia ,

2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,

3/ wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,

4/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi ,

5/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia ,

6/ uchwalanie zmian Statutu ,

7/ ustalanie wysokości składek członkowskich ,

8/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia ,

9/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członka ,

10/ podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 22
 1. Zarząd składa się z 3 – 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie .
 2. Zarząd składa się z Prezesa , Wiceprezesa , Skarbnika , Sekretarza i jednego do trzech innych członków Zarządu.
§ 23

Do kompetencji Zarządu należy :

1/ przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia ,

2/ podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia ,

3/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu ,

4/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia ,

5/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 24
 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi :

– przewodniczący ,

– wiceprzewodniczący ,

– od 1 -3 członków

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
§26

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji , uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.

Kooptacji dokonuje organ , który dokonywał wyboru członków , w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§27
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków , zapisów , dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej .
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§28

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Walne Zgromadzenie Członków w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy.

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków i obowiązujące przepisy.

§29

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§30
 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie , w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§31

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w trybie określonym w § 19 ust. 2 Statutu.